นโยบายความเป็นส่วนตัว

วันที่มีผลบังคับใช้: 08 กุมภาพันธ์ 2021

Betting Top10 (“เรา” หรือ “พวกเรา”) ดำเนินการเว็บไซต์ https://www.bettingtop10.com (ซึ่งกล่าวถึงต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”)

Bettingtop10 คือ ผู้ดำเนินงานเว็บไซต์ https://www.bettingtop10.com

เว็บไซต์ของเราได้รวบรวมข้อมูลนโยบายต่างๆ, การใช้งาน และการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อคุณได้เข้าใช้งานบริการของเรา และตัวเลือกต่างๆ ที่จะเชื่อมโยงกันสำหรับการใช้งานบนเว็บไซต์นี้

ทางเราได้นำข้อมูลของคุณเพื่อการจัดการข้อกำหนดและปรับปรุงบริการ ซึ่งในการใช้งานนั้น คุณต้องตอบยอมรับที่จะให้เก็บและใช้ข้อมูลที่สอดคล้องกับนโยบาย ยกเว้นในส่วนของนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ซึ่งเหมือนกับเงื่อนไขและข้อตกลงที่สามารถเข้าถึงได้จาก https://www.bettingtop10.com

คำนิยาม

 • บริการ (Service)
  บริการของเว็บไซต์ https://www.bettingtop10.com ดำเนินงานโดย Betting Top 10
 • ข้อมูลส่วนตัว (Personal Data)
  ข้อมูลส่วนตัว หมายถึง ข้อมูลส่วนตัวที่สามารถระบุตัวบุคคลได้จากข้อมูลนั้นๆ (หรือรายละเอียดและข้อมูลอื่นๆ ซึ่งอยู่ในการครอบครองของระบบเราหรือมีแนวโน้มที่จะมาอยู่ในระบบของเรา)
 • ข้อมูลการใช้งาน (Usage Data)
  ข้อมูลการใช้งาน หมายถึง ข้อมูลที่เก็บแบบอัตโนมัติโดยการใช้งานหรือจากบริการโครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์ (ตัวอย่างเช่น ระยะเวลาที่เยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์)
 • คุกกี้ (Cookies)
  คุกกี้ หมายถึง ไฟล์เล็กๆ ที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ (คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่)
 • ตัวควบคุมข้อมูล (Data Controller)
  ตัวควบคุมข้อมูล หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือตามกฎหมาย (ทั้งรายบุคคล, เข้าร่วมหรืออยู่กับบุคคลอื่นๆ) กำหนดจุดประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือการดำเนินการใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ทางเราจึงเป็นผู้ควบคุมข้อมูลและจับเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ
 • หน่วยประมวลผลข้อมูล หรือผู้ให้บริการ (Data Processors or Service Providers)
  หน่วยประมวลข้อมูล หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือตามกฎหมายทั้งหมด ผู้ที่ประมวลผลข้อมูลในนามของตัวควบคุมข้อมูล ทางเราอาจจะใช้บริการที่หลากหลายของผู้ให้บริการเพื่อประมวลผลข้อมูลของคุณอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • ผู้ใช้งาน (Data Subject or User)
  ผู้ใช้งาน คือ บุคคลทั่วไปผู้ที่ใช้บริการของเราและอยู่ภายใต้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

การรวบรวมและใช้ข้อมูล

เราได้ทำการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาและปรับปรุงบริการให้แก่คุณ

ประเภทของข้อมูลที่รวบรวม

ข้อมูลการใช้งาน

เราอาจจะเก็บข้อมูลวิธีการเข้าถึงและการใช้บริการ (“ข้อมูลการใช้งาน”) ซึ่งข้อมูลการใช้งานนี้อาจรวมถึงข้อมูลที่อยู่คอมพิวเตอร์ของคุณ (เช่น ไอพีแอดเดรส), เว็บบราวเซอร์, เวอร์ชั่นบราวเซอร์, หน้าบริการของเราที่คุณเข้าชม, วันและเวลาที่เข้าเว็บไซต์, ระยะเวลาที่ใช้งานหน้าเว็บไซต์, การระบุอุปกรณ์ที่ใช้งานและวิเคราะห์ข้อมูล

ติดตามข้อมูลคุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีตามตัวเพื่อทำการติดตามกิจกรรมการใช้งานบริการของเราและเราจะเก็บบางข้อมูลเอาไว้ ทั้งคุกกี้และไฟล์ที่มีขนาดเล็กอาจจะรวมไปถึงการใช้งานแบบไม่ระบุตัวตน ซึ่งคุกกี้ส่งไปที่บราวเซอร์ของคุณจากเว็บไซต์และเก็บในอุปกรณ์ของคุณเอง เทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ ก็ถูกนำมาใช้งานเช่นเดียวกัน เช่น บีคอนส์, แท็กซ์ และสคริปต์ เพื่อรวบรวมและติดตามข้อมูล นำมาปรับปรุงและวิเคราะห์บริการของเรา

คุณสามารถตั้งค่าให้บราวเซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือระบุว่าจะส่งคุกกี้ได้เมื่อใด อย่างไรก็ดีถ้าคุณไม่ยอมรับคุกกี้ คุณอาจจะไม่สามารถใช้งานบางส่วนในบริการของเราได้ ตัวอย่างบริการของเราที่จำเป็นต้องใช้คุกกี้ ได้แก่:

 • คุกกี้การเปิดเข้าชมเว็บไซต์ เราใช้คุกกี้การเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อดำเนินงานการบริการของเรา
 • การตั้งค่าคุกกี้ เราใช้การตั้งค่าคุกกี้เพื่อจดจำความต้องการและการตั้งค่าที่หลากหลายของคุณ
 • การรักษาความปลอดภัยคุกกี้ เราใช้การรักษาความปลอดภัยคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย

ข้อมูลการใช้งาน

Betting Top 10 มีวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลใช้งาน ดังนี้:

 • เพื่อจัดเตรียมและบำรุงรักษาบริการของเรา
 • เพื่อแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนในบริการของเรา
 • เพื่อให้คุณมีส่วนร่วมในการมีปฏิสัมพันธ์การโต้ตอบกับบริการของเราได้เมื่อที่คุณเลือกที่จะทำ
 • เพื่อให้การสนับสนุนดูแลลูกค้า
 • เพื่อรวบรวมการวิเคราะห์หรือเก็บข้อมูลที่มีค่า ที่จะทำให้เราสามารถปรับปรุงบริการได้
 • เพื่อตรวจสอบการใช้งานบริการของเรา
 • เพื่อตรวจสอบ, ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางเทคนิค

กฎหมายพื้นฐานสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (Legal Basis for Processing Personal Data under the General Data Protection Regulation: GDPR) ถ้าคุณมาจากเขตเศรษฐกิจยุโรป (Economic Area: EEA) ทางเว็บไซต์ Betting Top10 มีกฎหมายพื้นฐานสำหรับการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวตามข้อมูลส่วนตัวและบริบทเฉพาะที่ทางเราได้ทำการรวบรวมเอาไว้

Betting Top10 อาจจะประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ ด้วยสาเหตุ ดังนี้:

 • เราจำเป็นต้องดำเนินการทำข้อตกลงกับคุณ
 • คุณต้องอนุญาตให้เราทำ
 • การดำเนินการของเราอยู่ภายใต้ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายและต้องไม่ไปแทนที่สิทธิของคุณ
 • เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมาย

การเก็บข้อมูล

Betting Top 10 จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งกำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา (ตัวอย่างในกรณีที่ถ้าหากเราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลของคุณ
เพื่อปฏิบัติตามการบังคับใช้ของกฎหมาย) การแก้ไขข้อพิพาท บังคับใช้ข้อตกลง และนโยบายทางกฎหมายของเรา

Betting Top 10 มีวัตถุประสงค์จะเก็บข้อมูลการใช้งานไว้เพื่อการวิเคราะห์ภายใน โดยทั่วไปข้อมูลการใช้งานนั้นๆ จะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลาอันสั้น ยกเว้นเมื่อข้อมูลถูกนำมาใช้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย หรือปรับปรุงการทำงานของบริการ หรือทางเรามีหน้าที่ตามกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลเป็นระยะเวลานานขึ้น

การโอนข้อมูล

ข้อมูลของคุณ, รวมถึงข้อมูลส่วนตัว, อาจจะโอนสู่ – และบำรุงรักษาบน – คอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกเหนือจาก รัฐ, จังหวัด, ประเทศ หรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ ของรัฐบาลของที่พำนักคุณ ซึ่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลนั้นอาจแตกต่างจากเขตอำนาจศาลของคุณ

ความยินยอมของคุณต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว ตามด้วยการส่งข้อมูลที่คุณยอมรับการส่งข้อมูลแสดงถึงการตกลงยอมรับเกี่ยวกับการโอนข้อมูลนั้นๆ

Betting Top 10 จะทำตามขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็นตามสมควรเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลของคุณได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งจะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กรหรือประเทศอื่นๆ ยกเว้นในกรณีที่มีการควบคุมอย่างเพียงพอ และความปลอดภัยของข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของคุณจะได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย

การเปิดเผยข้อมูล

ข้อกำหนดทางกฎหมาย

Betting Top 10 อาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณด้วยซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นไปด้วยความสุจริตใจ โดยการกระทำดังกล่าวมีความจำเป็น ดังนี้:

 • เพื่อปฏิบัติตามการบังคับใช้ของกฎหมาย
 • เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของ Betting Top 10
 • เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบการกระทำผิดที่สามารถเกิดขึ้นได้ในการเชื่อมต่อกับบริการ
 • เพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้งานในการบริการและความเป็นสาธารณะ
 • เพื่อป้องกันต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย

ความปลอดภัยของข้อมูล

ความปลอดภัยในข้อมูลของคุณคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา แต่ต้องจดจำด้วยว่าไม่มีวิธีการส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย 100% ในขณะที่เรามุ่งมั่นที่จะใช้ขั้นตอนการดำเนินการซึ่งเป็นที่ยอมรับในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้น ทางเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

ผู้ให้บริการ

เราอาจว่าจ้าง บริษัท บุคคลภายนอกและบุคคลทั่วไปเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการของเรา (“ผู้ให้บริการ”) ด้วยนามของเรา ทำการดำเนินงานบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือช่วยเราในการวิเคราะห์วิธีการใช้บริการของเรา บุคคลที่สามสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินงานในนามของเราเท่านั้น ซึ่งไม่มีภาระผูกพันไม่สามารถเปิดเผยหรือใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

การวิเคราะห์ข้อมูล

เราอาจใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้บริการของเรา

 • การวิเคราะห์ข้อมูลของกูเกิ้ล (Google Analytics)

การวิเคราะห์ข้อมูลของกูเกิ้ล (Google Analytics) คือ การบริการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่นำเสนอโดย Google ซึ่งติดตามและรายงานปริมาณการใช้บริการเว็บไซต์ โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและตรวจสอบการใช้บริการของเรา ข้อมูลนี้จะถูกแชร์กับบริการอื่นๆ ของ Google ทางด้าน Google อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลตามบริบทและปรับเปลี่ยนโฆษณาในเครือข่ายโฆษณาของตนเอง

คุณสามารถยกเลิกการติดตามกิจกรรมของคุณบนบริการสำหรับ Google Analytics โดยการติดตั้งโปรแกรมไม่ใช้ Google Analytics บนบราวเซอร์ ซึ่งการติดตั้งโปรแกรมนี้จะช่วยป้องกัน Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js and dc.js) แชร์ข้อมูลกิจกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณกับ Google Analytics หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของกูเกิ้ล กรุณาเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวของกูเกิ้ล: https://policies.google.com/privacy?hl=th

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ

บริการของเราอาจจะมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยเรา หากคุณคลิกที่ลิงค์ของบุคคลที่สาม จะนำคุณไปที่หน้าเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ทางเราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม ทั้งนี้เราไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์ หรือบริการของบุคคลที่สามนั้นเอง

ความเป็นส่วนตัวของเยาวชน

บริการของเราไม่ได้กล่าวถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (“เยาวชน”)

เราไม่ได้รวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีได้อย่างทันถ่วงที ถ้าหากคุณเป็นผู้ปกครองหรือผู้ดูแล และคุณทราบว่าบุตรหลานของคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา กรุณาติดต่อเราทันที หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเยาวชนโดยที่ไม่ผ่านการตรวจสอบได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ทางเราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโนบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจจะปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวอยู่เป็นครั้งคราว ซึ่งจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ที่หน้านี้

ทางเราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมล์ และ/หรือการประกาศที่เห็นได้ชัดเจนเกี่ยวกับบริการของเราก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผล และแจ้ง “วันที่มีผลบังคับใช้” หลังจากปรับปรุงที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ติดต่อเรา

ถ้าคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาติดต่อเรา:

 • Bettingtop10
 • นโยบายความเป็นส่วนตัว