" hreflang="en-za" />


Chính sách bảo mật

Ngày hiệu lực: 03/04/2019

Betting Top 10 (“chúng tôi”,hoặc “của chúng tôi”) vận hành trang web https://www.bettingtop10.com (sau đây gọi là “Dịch vụ”).

Trang này thông báo cho bạn các chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ các dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và các lựa chọn liên quan đến các dữ liệu này.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải tiến Dịch vụ. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý cho việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được quy định khác trong Chính Sách Bảo Mật này, các điều khoản được sử dụng trong Chính Sách Bảo Mật này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập từ https://www.bettingtop10.com.

Định nghĩa

Dịch vụ

Dịch vụ là trang web https://www.bettingtop10.com được vận hành bởi Betting Top 10

Dữ Liệu Cá Nhân

Dữ Liệu Cá Nhân là dữ liệu về một cá nhân sống có thể được xác định từ những dữ liệu đó ( hoặc từ những thông tin đó và thông tin khác thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc có khả năng thuộc sở hữu của chúng tôi)

Dữ Liệu Sử Dụng

Dữ Liệu Sử Dụng là dữ liệu được thu thập tự động hoặc được tạo ra từ việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ chính cơ sở hạ tầng Dịch vụ (ví dụ: thời lượng của một lần truy cập trang)

Cookies

Cookies là các tệp nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn (máy tính hoặc thiết bị di động).

Người Kiểm Soát Dữ Liệu

Người Kiểm Soát Dữ Liệu là thể nhân hoặc pháp nhân ( một mình hoặc tập thể hoặc chung với những người khác) xác định các mục đích và cách thức mà bất kỳ thông tin cá nhân nào đang hoặc sẽ được xử lý.

Trong mục đích của Chính sách bảo mật này, chúng tôi là Người kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn.

Người Xử Lý Dữ Liệu ( hoặc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ)

Người Xử Lý Dữ Liệu (hoặc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ) là bất cứ thể nhân hoặc pháp nhân nào xử lý dữ liệu đại diện cho Người Kiểm Soát Dữ Liệu.

Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ của nhiều Nhà Cung Cấp Dịch Vụ để xử lý dữ liệu của bạn hiệu quả hơn.

Chủ Thể Dữ Liệu ( hoặc Người Dùng)

Chủ Thể Dữ Liệu là bất cứ cá nhân sống nào sử dụng dịch vụ của chúng tôi và là chủ thể của Dữ Liệu Cá Nhân.

Thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho nhiều mục đích nhằm cung cấp và cải tiến Dịch vụ của chúng tôi đến bạn.

Các loại dữ liệu được thu thập

Dữ Liệu Cá Nhân

Trong khi sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn (“Dữ Liệu Cá Nhân”). Các thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Cookies và Dữ Liệu Sử Dụng

Dữ Liệu Sử Dụng

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách Dịch vụ được truy cập và sử dụng (“Dữ Liệu Sử Dụng”). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ giao thức internet máy tính của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày tháng bạn truy cập, thời gian bạn dành cho các trang đó, thiết bị truy cập và các dữ liệu chẩn đoán khác.

Theo dõi dữ liệu Cookie

Chúng tôi sử dụng cookies và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi lưu giữ một số thông tin nhất định.

Cookie là các tệp dữ liệu nhỏ có thể bao gồm một định danh ẩn danh. Cookies được gửi đến trình duyệt của bạn từ một website và được lưu giữ trên thiết bị của bạn. Các công nghệ theo dõi khác cũng được sử dụng ví dụ như beacon, tag và script để thu thập và theo dõi thông tin, cải tiến và phân tích Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể hướng trình duyệt của mình từ chối tất cả các cookie hoặc cho biết khi nào một cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận các cookie, bạn có thể sẽ không sử dụng được một số phần Dịch vụ của chúng tôi cung cấp.

Các ví dụ cookie mà chúng tôi sử dụng

 • Phiên Cookie. Chúng tôi sử dụng Phiên Cookie để vận hành Dịch vụ của mình.
 • Cookie ưu tiên. Chúng tôi sử dụng Cookie ưu tiên để ghi nhớ tùy chọn và các cài đặt khác nhau của bạn.
 • Cookie bảo mật. Chúng tôi sử dụng Cookie bảo mật cho mục đích bảo mật.

Sử dụng dữ liệu

Betting Top 10 sử dụng các dữ liệu thu thập được cho các mục đích khác nhau:

 • Để cung cấp và duy trì Dịch vụ của chúng tôi
 • Để thông báo đến bạn các thay đổi về Dịch vụ của chúng tôi
 • Để cho phép bạn tham gia các tính năng tương tác trên Dịch vụ của chúng tôi khi bạn chọn điều đó.
 • Để cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng
 • Để tổng hợp phân tích hoặc các thông tin quý giá nhằm giúp chúng tôi cải tiến Dịch vụ
 • Để quản lý việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi
 • Để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR)

Nếu bạn đến từ Khu vực Kinh tế châu ÂU (EEFA), cơ sở pháp lý Betting Top 10 cho việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này tùy thuộc vào Dữ Liệu Cá Nhân chúng tôi thu thập và bối cảnh cụ thể mà chúng tôi thu thập.

Betting Top 10 có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn vì:

 • Chúng tôi cần thực hiện hợp đồng với bạn
 • Bạn đã cho phép chúng tôi được làm như vậy
 • Việc xử lý là vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi và nó không bị chi phối bởi các quyền lợi của bạn
 • Tuân thủ luật pháp

Lưu giữ dữ liệu

Betting Top 10 sẽ lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn chỉ khi cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính Sách Bảo Mật này. Chúng tôi sẽ lưu lại và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: nếu chúng tôi được yêu cầu giữ lại dữ liệu của bạn để tuân thủ luật pháp hiện hành), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi.

Betting Top 10 cũng sẽ lưu lại Dữ Liệu Sử Dụng cho mục đích phân tích nội bộ. Dữ Liệu Sử Dụng thường được lưu giữ trong một khoảng thời gian ngắn hơn, ngoại trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc cải thiện chức năng của Dịch vụ, hoặc chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để giữ lại các dữ liệu này trong thời gian dài hơn.

Chuyển dữ liệu

Thông tin của bạn bao gồm Dữ Liệu Cá Nhân có thể được chuyển hoặc duy trì trên máy tính nằm ngoài tỉnh, quốc gia hoặc khu vực tài phán chính phủ khác nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với khu vực của bạn.

Sự đồng ý của bạn với Chính Sách Bảo Mật này kèm theo việc bạn gửi các thông tin đó thể hiện sự đồng ý vủa bạn đối với việc chuyển đó.

Betting Top 10 sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân thủ Chính Sách Bảo Mật này và việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn sẽ diễn ra tại một tổ chức hoặc một quốc gia trừ khi có các biện pháp kiểm soát thích hợp bao gồm cả bảo mật dữ liệu của bạn và các thông tin khác.

Tiết lộ dữ liệu

Yêu cầu pháp lý

Betting Top 10 có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với niềm tin tốt rằng hành động đó là cần thiết để:

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Bảo vệ quyền hoặc tài sản của Betting Top 10
 • Ngăn chặn hoặc điều tra các hành vi sai trái có thể liên quan đến Dịch vụ
 • Bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng Dịch vụ hoặc cộng đồng
 • Bảo vệ chống lại trách nhiệm pháp lý

Bảo mật dữ liệu

Việc bảo mật dữ liệu của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức sử dụng các phương tiện thương mại có thể chấp nhận được để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Quyền bảo vệ dữ liệu của bạn theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR)

Nếu bạn đến từ Khu vực kinh tế châu Âu (EEA), bạn có quyền bảo vệ dữ liệu nhất định. Betting Top 10 hướng tới việc thực hiện các bước hợp lý cho phép bạn sửa đổi, xóa hoặc giới hạn việc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

Nếu bạn muốn được thông báo về Dữ Liệu Cá Nhân chúng tôi lưu giữ về bạn và nếu bạn muốn chúng được xóa khỏi hệ thống của chúng tôi, xin vui lòng liên lệ với chúng tôi.

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có các quyền bảo vệ dữ liệu sau:

Quyền truy cập, cập nhật hoặc xóa thông tin chúng tôi có về bạn. Bất cứ khi nào có thể, bạn có thể truy cập, cập nhật hoặc yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân ngay trong phần cài đặt tài khoản của bạn. Nếu bạn không thể tự thực hiện những hành động này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Quyền cải chính. Bạn có quyền sửa thông tin của mình nếu thông tin đó không chính xác hoặc không đầy đủ.

Quyền phản đối. Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Quyền hạn chế. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Quyền chuyển đổi dữ liệu. Bạn có quyền được cung cấp một bản sao thông tin chúng tôi có về bạn theo định dạng có cấu trúc, dễ đọc bằng máy và thường được sử dụng.

Quyền rút lại sự đồng ý. Bạn cũng có quyền rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào

khi Betting Top 10 dựa vào sự đồng ý của bạn để xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của bạn trước khi thực hiện các yêu cầu đó.

Bạn có quyền khiếu nại với Cơ quan bảo vệ dữ liệu về việc chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn trong Khu vực kinh tế châu Âu (EEA).

Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty và cá nhân bên thứ ba để tạo điều kiện cho Dịch vụ của chúng tôi (“Nhà cung cấp dịch vụ”), cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ chúng tôi phân tích cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để thực hiện các nhiệm vụ này thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Phân tích

Chúng tôi có thể sử dụng các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Google Analytics

Google Analytics là một dịch vụ phân tích trang web được cung cấp bởi Google để theo dõi và báo cáo lưu lượng truy cập trang web. Google sử dụng dữ liệu được thu thập để theo dõi và giám sát việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu này được chia sẻ với các dịch vụ khác của Google. Google có thể sử dụng dữ liệu được thu thập để bối cảnh hóa và cá nhân hóa quảng cáo của mạng quảng cáo của họ.

Bạn có thể từ chối cung cấp hoạt động của mình trên Dịch vụ cho Google Analytics bằng cách cài đặt tiện ích bổ sung trình duyệt từ chối Google Analytics. Tiện ích bổ sung ngăn Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js và dc.js) chia sẻ thông tin với Google Analytics về hoạt động truy cập.

Để biết thêm thông tin về thực tế bảo mật của Google, vui lòng truy cập trang web Điều khoản về quyền riêng tư của Google: https://polaho.google.com.vn/privacy?hl=vi

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi quản lý. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của mỗi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào.

Chính sách trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không phục vụ cho bất cứ ai dưới 18 tuổi (“Trẻ em”).

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi Dữ Liệu Cá Nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Dữ Liệu Cá Nhân từ trẻ em mà không cần xác minh về sự đồng ý của phụ huynh, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi.

Các thay đổi Chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ cho bạn biết qua email và / hoặc thông báo nổi bật về Dịch vụ của chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật “ngày có hiệu lực” ở đầu Chính sách bảo mật này.

Bạn nên xem lại Chính sách bảo mật này định kỳ để biết mọi thay đổi. Các thay đổi đối với Chính sách bảo mật này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào liên quan tới Chính sách bảo mật này, xin vui lòng liên hệ:


Comments are closed.


Back to Top ↑